Regulamin sklepu internetowego 
Andergraf.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Andergraf, dostępnego pod adresem Andergraf.pl oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep internetowy Andergraf.pl jest prowadzony jest przez firmę Andergraf Katarzyna Grajcar, w Chorzowie, położonej przy ulicy 3 Maja 105. NIP: 7561606123
 3. Sklep internetowy Andergraf.pl działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

§ 2

Definicje

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Andergraf.pl.
 2. Sprzedawca – Andergraf, prowadzący Sklep internetowy Andergraf.pl.
 3. Sklep – sklep internetowy Andergraf.pl prowadzony przez Sprzedawcę.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Andergraf.pl.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży z Sprzedawcą.
 7. Konto – indywidualne konto klienta w Sklepie, umożliwiające korzystanie z dodatkowych funkcji i świadczenie usług dostępnych w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.
 10. Produkt – dostępny w Sklepie przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Andergraf, Chorzów, ul. 3 Maja 105
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@pieczatka.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 501771087

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego Andergraf.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, wymagane są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies.

§ 7

Zamówienia w Sklepie

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym Andergraf.pl można składać za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie.
 2. Składając Zamówienie, Klient zobowiązany jest do podania danych kontaktowych oraz informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia na podany adres e-mail.
 4. Zamówienia są przyjmowane do realizacji w kolejności ich wpływu, a ich realizacja jest uzależniona od dostępności Produktów.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta o tym fakcie i oferuje mu inne dostępne opcje (np. zamianę na inny produkt lub anulowanie zamówienia).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku uzasadn

§ 6

Rejestracja Konta w Sklepie

 1. Korzystanie z niektórych funkcji Sklepu internetowego Andergraf.pl może wymagać utworzenia Konta.
 2. Rejestracja Konta jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. W celu rejestracji Konta Klient powinien wypełnić Formularz rejestracji, podając wymagane dane osobowe.
 4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych podczas rejestracji Konta.
 5. Po zarejestrowaniu Konta Klient otrzymuje dostęp do indywidualnego panelu klienta, gdzie może zarządzać danymi osobowymi, dokonywać zmian w zamówieniach i korzystać z innych funkcji udostępnionych w Sklepie

§ 7

Zamówienia w Sklepie

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym Andergraf.pl można składać za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie.
 2. Składając Zamówienie, Klient zobowiązany jest do podania danych kontaktowych oraz informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia na podany adres e-mail.
 4. Zamówienia są przyjmowane do realizacji w kolejności ich wpływu, a ich realizacja jest uzależniona od dostępności Produktów.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta o tym fakcie i oferuje mu inne dostępne opcje (np. zamianę na inny produkt lub anulowanie zamówienia).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do wiarygodności lub celowości zamówienia, w tym w przypadku: a) podania przez Klienta nieprawdziwych lub niekompletnych danych kontaktowych lub informacji niezbędnych do realizacji zamówienia; b) przekroczenia przez Klienta limitu zakupu określonego przez Sprzedawcę; c) powtarzającego się nieodebrania zamówień przez Klienta; d) naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub innych umów zawartych z Sprzedawcą; e) podejrzenia, że zamówienie jest związane z oszustwem, nadużyciem lub nielegalną działalnością.
  1. W przypadku akceptacji zamówienia, Sprzedawca podejmuje działania w celu realizacji zamówienia w możliwie najkrótszym terminie.
  2. Realizacja zamówienia może być uzależniona od dostępności Produktów. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w całości lub w części, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego postępowania.
  3. Klient ma prawo do odstąpienia od zamówienia przed jego wysłaniem. W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą i poinformować go o chęci anulacji zamówienia.
  4. Po zrealizowaniu zamówienia, Sprzedawca wystawia fakturę lub paragon i przekazuje go Klientowi wraz z zamówionymi Produktami.

  § 8

  Dostawa 

  1. Sklep internetowy Andergraf.pl oferuje  wysyłkę towaru. 
  2. Koszty dostawy są określone na stronie internetowej Sklepu i mogą być różne w zależności od wybranej opcji dostawy.
  3. Czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy oraz dostępności Produktów i może być różny w zależności od konkretnego zamówienia.
  4. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy odbiorze i w razie jakichkolwiek uszkodzeń sporządzić z kurierem protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzgodnienia dalszego postępowania. W razie odbióru uszkodzonej przesyłki z paczkomatu- należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzgodnienia dalszego postępowania  

§ 9

Płatności

 1. Sklep internetowy Andergraf.pl umożliwia dokonanie płatności za zamówienie za pomocą różnych metod, takich jak płatność elektroniczna, przelew bankowy lub płatność przy odbiorze.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych metod płatności i warunków ich stosowania są podane na stronie internetowej Sklepu w sekcji dotyczącej płatności. 3. W przypadku płatności elektronicznej, Klient zostaje przekierowany na zabezpieczoną stronę płatności, gdzie może dokonać transakcji za pomocą wybranej metody płatności.
 1. W przypadku płatności przelewem bankowym, Klient otrzymuje informacje dotyczące numeru konta bankowego Sprzedawcy oraz tytułu przelewu. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 2. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Klienta, Sprzedawca może zawiesić realizację zamówienia lub odmówić jego realizacji.
 3. W przypadku wystawienia faktury , Klient zobowiązany jest do podania poprawnych danych do faktury. Po wystawieniu faktury nie ma możliwości zmiany danych na niej umieszczonych.

§ 10

Zwroty i reklamacje

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego Andergraf.pl w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionych Produktów, bez podania przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, informujące o odstąpieniu od umowy. Może to być zrobione na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zwrot Produktów powinien odbyć się w stanie niezmienionym i z kompletem wszystkich elementów do siedziby Andergraf. Chorzów, ul. 3 Maja 105. Po sprawdzeniu zawartości zwrot środków pieniężnych nastąpi do 14 dni.
 4. Koszt zwrotu Produktów ponosi Klient, chyba że przyczyna zwrotu wynika z wady Produktu lub niezgodności z zamówieniem.
 5. W przypadku reklamacji dotyczących wad Produktów, Klient powinien zgłosić to Sprzedawcy w ciągu 2 lat od dnia wydania Produktów. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, podając szczegółowy opis wady.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformowania Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedawca podejmie działania mające na celu usunięcie wady Produktu, wymianę Produktu na wolny od wad lub zwrócenie Klientowi odpowiedniej części ceny.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów i reklamacji można znaleźć na stronie

  stronie internetowej Sklepu Andergraf.pl w sekcji dotyczącej zwrotów i reklamacji.

  § 11

  Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych przez Sklep internetowy Andergraf.pl jest Andergraf Katarzyna Grajcar.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia i realizacji umowy sprzedaży.
  3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
  4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów można znaleźć w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

  § 12

  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin obowiązuje od chwili dokonania rejestracji Konta lub złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Andergraf.pl.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany te będą obowiązywać od chwili ich opublikowania w Sklepie internetowym.
  3. W przypadku spornych kwestii dotyczących umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego Andergraf.pl, Strony będą dążyć do rozwiązania sporu drogą negocjacji.
  4. W przypadku braku porozumienia, spory wynikłe z umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  5. Wszelkie treści, zdjęcia i materiały zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela.

  To jest pełny tekst Regulaminu Sklepu internetowego Andergraf.pl. Przed dokonaniem zakupów lub rejestracją Konta zachęcamy do dokładnego zapoznania się z Regulaminem.

   
   

Shopping cart

0
image/svg+xml

brak produktów w koszyku